Bảng Xếp Hạng
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
Hạng Tài Khoản Điểm
EDU243278 480
TVX35353 180
EDU248983 90
EDU252101 80
EDU68048 70
EDU40748 70
EDU103858 20
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
Hạng Tài Khoản Điểm
EDU243278 990
EDU238457 320
phuoc1 260
EDU238412 250
TVX35353 180
EDU52699 150
EDU238416 120
TVX37300 110
EDU248983 90
EDU252101 80
EDU68048 70
EDU-A9-192927 70
EDU40748 70
EDU244459 60
EDU228050 30
EDU103858 20
EDU238458 10
EDU228093 10
EDUB121913354 10