Bảng Xếp Hạng
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
Hạng Tài Khoản Điểm
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
Hạng Tài Khoản Điểm
EDU103712 610
EDU57348 370
EDUSG16060 290
EDU56028 80
TVX39969 40
EDU225098 40
EDU125632 10
EDU235613 10