Bảng Xếp Hạng
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
Hạng Tài Khoản Điểm
EDU237679 500
EDU40748 70
EDU57355 40
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
Hạng Tài Khoản Điểm
EDU237679 4630
EDU46909 730
EDU243281 700
EDU52699 480
EDU101365 430
EDUB121913354 350
EDU-A9-194955 310
EDUB121913359 230
EDU243284 200
EDU112246 180
EDU40748 170
EDU101660 170
EDU243223 100
EDU105747 100
EDU-A9-192927 70
EDU106153 60
EDU251907 50
EDU57355 40
EDU114627 30
thieu 30
EDUB121923703 10