Câu Hỏi
Thời gian làm bài
19910
Số Điểm
Mối quan hệ giữa số dư và số phát sinh của 1 TK