Câu Hỏi
Thời gian làm bài
19910
Số Điểm
Loại hình công ty nào không có “Hội đồng thành viên” ?