Câu Hỏi
Thời gian làm bài
19910
Số Điểm
Theo quang chu kì, cây ngày ngắn ra hoa trong điều kiện